دوره تخصصی معماری داخلی گروه شیما خسروی

دوره تخصصی معماری داخلی گروه شیما خسروی

تاریخ برگزاری دوره حضوری

شروع ترم از ۴ مهر ۱۴۰۰ الی ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

موسسه صادرکننده گواهینامه

باشگاه آموزشهای الکترونیکی کمیسیون ملی یونسکو

درباره مدرسین:

شیما خسروی

کارشناسی معماری از دانشگاه نوشیروانی بابل و‌ کارشناسی ارشد معماری داخلی از دانشگاه گوتنبرگ آلمان

مهندس پونه رضائی راد

کارشناسی معماری داخلی از دانشگاه سوره تهران و کارشناسی ارشد معماری داخلی از دانشگاه سوره تهران

 

سرفصل های هر ترم به همراه توضیحات: